Objednávání je umožněno pouze registrovaným uživatelům. Registrovat

Obchodní podmínky společnosti Arboeko s.r.o.

Obchodní podmínky ke stažení v PDF

Článek I. - Preambule

Tyto Obchodní podmínky platí pro všechny případy prodeje zboží třetím osobám, které nejsou spotřebiteli, realizované společností ARBOEKO, s.r.o., IČO: 27926826, se sídlem: Bedřicha Smetany 230, 277 42 Obříství, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, pod sp.zn. C127019 (dále jen Arboeko).

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součástí je reklamační postup, a že s nimi souhlasí. Na Obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit.

Článek II. - Nabídky

Veškeré nabídky vystavené společností Arboeko  jsou nezávazné, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné.

Článek III. - Objednávka a kupní smlouva

Objednávky od odběratelů (kupujících) akceptuje společnost Arboeko v písemné nebo elektronické formě. Objednávku lze učinit i ústně na provozovně, při okamžitém odběru zboží.

Objednávka musí obsahovat zejména: přesnou identifikaci odběratele, odvolávku na nabídku či specifikaci zboží, u rostlin latinský název, počet kusů a velikost. Písemným nebo e-mailovým potvrzením objednávky, případně písemným stvrzením převzetí objednaného zboží, dochází k uzavření kupní smlouvy. Zákazníci elektronického obchodu dostávají potvrzení objednávky automaticky ze systému. Společnost Arboeko může s kupujícím uzavřít i individuální kupní smlouvu, jejíž odchylky od těchto Obchodních podmínek, ujednané na základě požadavku kterékoliv strany, jsou jim nadřazeny. 

Článek IV. - Cena

Ceny uvedené v nabídce a cenících společnosti Arboeko zahrnují substrát, drátěné zpevnění balu, jutu anebo kontejner, pokud se jedná o rostliny dodávané s balem či v kontejneru. Ceny nezahrnují DPH, náklady na dopravu, a gelování u prostokořenných stromů. Nebude-li cena ujednána předem, bude stanovena dle platného ceníku Arboeko.

Článek V. - Platební podmínky

Pokud nebude smluvně dohodnuto jinak, činí lhůta splatnosti na fakturách Arboeko 30 dnů od data vystavení faktury. 
Při uzavírání prvních smluv s (novým) kupujícím nebo s kupujícím, který byl v prodlení s platbou, Arboeko obvykle požaduje až 100 % zálohu předem, či platbu při převzetí zboží. 
V případě prodlení kupujícího s placením má Arboeko nárok na smluvní úrok z prodlení ve výši 12% p.a. z dlužné částky. Arboeko je oprávněno dále vymáhat vůči kupujícímu veškeré další náklady a škody vzniklé z důvodu prodlení s placením.

Článek VI. - Obaly

Expedované rostliny společností Arboeko jsou dodávány v adekvátních obalech. CC-vozíky, palety a přepravky nejsou součástí ceny dodávky. Při dodání rostlin v těchto obalech se vyžaduje jejich okamžité vrácení, nebo je požadována jejich okamžitá výměna za stejné nepoškozené obaly. V případě, že odběratel obaly nevymění a nevrátí do 3 dnů, budou mu účtovány dle platného ceníku.

Článek VII. - Kvalita

Společnost Arboeko  ručí za to, že zboží bude dodáno v živém stavu, dobré kondici bez mechanického poškození a že druh, kultivar, velikost a množství odpovídají objednávce. Pěstované rostliny jsou pod pravidelnou kontrolou Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. 
 Rostliny se zemním balem budou řádně zabaleny do plachetek, větší baly budou navíc ještě opatřeny drátěným košem. Pokud to vyžadují podmínky transportu, budou větve svázány.

Článek VIII. - Dodávky

Jestliže kupující v objednávce uvede rostliny jako tzv. „podzimní dodávku“, musí provést odběr nejdéle do 15. prosince téhož roku. V téže lhůtě je Arboeko vyexpeduje v případě, kdy zajišťuje dopravu. 
Jestliže zákazník v objednávce uvede rostliny jako tzv. „jarní objednávku“ musí jejich odběr uskutečnit nejdéle 
• u prostokořeného zboží před 15.4.
• u kontejnerovaných rostlin před 20.5.
• u ostatních rostlin před 15.5.
Pokud bude dohodnutý termín dodávky překročen o více než týden, má Arboeko právo vyžadovat odběr zboží kupujícím, případně bude zboží na jeho náklady dodáno. Odmítnutí oděru z důvodu jiného, než kvalita a parametry rostlin, je považováno za závažné porušení smlouvy. S výjimkou extrémních klimatických podmínek jsou dodací termíny závazné.

Článek IX. - Záruky a reklamace

Arboeko ručí za kvalitu a pravost dodaných rostlin. Arboeko nese odpovědnost za veškeré rostliny, které nejsou odolné proti mrazu, pouze do okamžiku jejich předání kupujícímu.  Reklamace se nevztahuje na poškození rostlin mrazem, mechanické poškození a napadení škůdci vzniklé po výsadbě. Pro uznání reklamace je nutné dodržení technologických postupů při výsadbě.  Reklamace rostlin, které nesplňují dohodnuté podmínky, nebo které mají viditelné nedostatky, je kupující povinen podat do 6. pracovního dne ode dne převzetí. Nenarašené a nerostoucí dřeviny, jakož i skryté vady na dřevinách, dodaných v předchozí sezóně podzim/jaro, musí zákazník písemně oznámit Arboeku do 31.5. V případech, kdy Arboeko určí, je kupující povinen dodat reklamované zboží na pobočku nebo jiné dohodnuté místo na vlastní náklady.

Článek X.- Ostatní

Společnost Arboeko se zabývá výhradně velkoobchodní činností, maloobchod společnost neprovozuje. Pro obchodní případy, na které se vztahují tyto Obchodní podmínky, se použije Právní řád ČR. 
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho úplným zaplacením a převzetím.

Souhlas s Obchodními podmínkami

Společnost:
Zodpovědný zástupce:
Sídlo:
Podpis:

IČO:
Datum: 

Přihlašte se prosím

Objednávání je umožněno pouze přihlášeným registrovaným uživatelům.

Pro vytvoření nového účtu se prosím zaregistrujte. Pokud již máte vytvořený účet, je nutné se nejprve přihlásit.